Vakgebieden

De belangrijkste vakgebieden waar het kantoor Geeraedts Van den Dungen Advocaten zich mee bezighoudt, zijn:

Aansprakelijkheidsrecht

Als iemand schade oploopt, kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan medische fouten, bedrijfsongevallen, verkeersongevallen en producten die niet aan bepaalde eisen voldoen. Steeds vaker wordt daarvoor de ander aansprakelijk gesteld, en dat kunt ook u zijn. Onze advocaten proberen die schadeclaims te voorkomen, te beperken of te pareren. Dit alles om de geleden schade vergoed te krijgen of juist afgewezen te krijgen.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Voorafgaand en tijdens het dienstverband worden afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen, zoals salaris, soort en duur van de arbeidsrelatie, cao, arbeidsduur, pensioen, medezeggenschap en verlof. Onze advocaten begeleiden u bijvoorbeeld bij een reorganisatie, fusie, bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging. En adviseren u daarbij over zaken als ontslagrecht, CAO-recht en collectief ontslag. Zo nodig wordt samengewerkt met fiscalisten, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en pensioenspecialisten.

Bestuursrecht/ruimtelijke ordening

Het bestuursrecht omvat regels voor de (rechts)verhouding tussen de overheid en burgers, bedrijven en organisaties. Onze advocaten zijn daarbij expert op het terrein van de ruimtelijke ordening, maar ook op andere bestuursrechtelijke terreinen kunnen zij bogen op een jarenlange ervaring. Zoals bij het verkrijgen van een exploitatievergunning of het inzage krijgen bij uw dossier bij de overheid. Onze advocaten kunnen u begeleiden bij de aanvraag van een vergunning, maar in veel gevallen beginnen zij hun werk bij het maken van bezwaar tegen een geweigerde vergunning of bij het instellen van beroep. Zo nodig vragen zij de bestuursrechter of de burgerlijke rechter om een voorlopige maatregel te treffen.

Contractenrecht

Contracten of overeenkomsten zijn voor u van cruciaal belang, zeker als u ondernemer bent. Door het gebruik van een juridisch waterdicht contract kunt u uw juridische positie versterken en uw bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk minimaliseren. Met een goed contract staat u sterk, vooral als u toch nog een geschil krijgt met uw klant of leverancier. Voor onze advocaten behoort het opstellen van contracten en algemene voorwaarden tot de dagelijkse werkzaamheden. Zij nemen met u de risico’s van uw bedrijf door en maken op basis van onder meer die informatie een overeenkomst, die aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

Huurrecht

Het huurrecht beslaat alle regels en rechtspraak op het gebied van huren. De verhouding tussen de huurder en de verhuurder staat daarbij centraal. Naast de algemene regels gelden er afzonderlijke regels voor woningen en bedrijfsruimtes. Onze advocaten staan zowel verhuurders als huurders van woon-, winkel- en bedrijfsruimten bij. U kunt bij ons terecht voor advies en juridische begeleiding over huurkwesties. Denk daarbij aan geschillen over huurcontracten, onderhuur, renovatie, ontruiming, huurprijzen, onderhoud en de aan- en verkoop van verhuurde objecten.

ICT-recht

ICT, internet en telecommunicatie zijn technisch complex en veranderen snel. Juridisch advies op dit gebied is dan ook geen eenvoudige zaak. Denk maar aan concepts of proof, contracten en licenties die u daarvoor moet volgen. Onze advocaten vinden voor u zowel in als buiten de rechtszaal de beste oplossing.

Letselschade

Letselschade is schade die een mens lijdt ten gevolge van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout. Het vaststellen van wie daarvoor aansprakelijk is, waaruit de schade bestaat en hoe groot die is, is een complexe aangelegenheid. Onze advocaten kijken daar kritisch naar en zoeken daarbij een pragmatische oplossing.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht gaat over het recht waar bedrijven en organisaties mee te maken krijgen. Het kan daarbij bij een B.V. gaan om de verhoudingen tussen aandeelhouders en directie, tussen een bestuur en een lid van een vereniging of het bestuur en deelnemers van een stichting. Maar ook de verhoudingen van die B.V., vereniging of stichting met haar leveranciers en afnemers. Onze advocaten bieden u pasklare, actuele adviezen over zaken als contracten, aansprakelijkheid, aanbesteding of mededinging. Zij kunnen u begeleiden bij onderhandelingen over een reorganisatie, een bedrijfsovername of een fusie. Of om een passende ondernemingsvorm te kiezen.